fbpx

Ombyggingen av Trondheim spektrum

Trondheim lokallag kan ikke se at det foreligger realistiske løsninger som i tilstrekkelig grad tar vare på byrommet eller lokalmiljøet på Øya, og vil fraråde at utbygging finner sted.

DEL AV NIDARØ, DETALJREGULERING


Trondheim lokallag av Fortidsminneforeningen har gjennomgått ovennevnte plan. Vi har følgende kommentarer:


Det foreslåtte anlegget vil føre til en grunnleggende endring av et viktig byrom. Rådmannen skriver: «For landskap og byform vil det nye anlegget være utfordrende og medføre en varig endring av måten Midtbyhalvøya, elveslyngen og Skansen framstår på.» Dette betyr i klartekst at den foreslåtte utbygginga vil omskape et sentralt element i bystrukturen. Det foreslåtte bygget vil være svært synlig. Det vil dominere landskapet rundet elveslyngen, stikke seg klart ut på avstand og true restene av Nidarø gård, ikke minst gjenværende deler av alleen. Rådmannen ber om at virkningen for byrommet utredes nærmere.

Vi har vanskelig for å se hvordan den visuelle og fysiske effekten av et bygg pådenne størrelsen kan unngå å dominere landtungen i elveslyngen. Viktige landskapsverdier vil uvegerlig gå tapt.

Arkitektonisk er det lagt til grunn en utforming som viderefører dagens kasseform, bare i større skala. Heller ikke dette er en udelt heldig løsning.

De foreslåtte anleggene vil føre til betydelig økt trafikk både i anleggsperioden og seinere. Et endret trafikkbilde vil bidra til å øke presset mot den gjenværende villabebyggelsen på Øya, og ytterligere øke faren for at bydelens karakter endres grunnleggende.

Fortidsminneforeningen i Trondheim registrerer at rådmannen peker på en rekke uavklarte problemer den foreslåtte utbygging vil forårsake. Vi kan ikke se at det foreligger realistiske løsninger som i tilstrekkelig grad tar vare på byrommet eller lokalmiljøet på Øya, og vil fraråde at utbygging finner sted.


Med vennlig hilsen
Jan Bojer Vindheim
Styreleder
Fortidsminneforeningen Trondheim lokallag

Foto: Pir 2

Last ned: Horingsuttalelse Nidaro 2016 Fortidsminneforeningen