fbpx

Vant vernepris for istandsetting av komplett husmannsplass

Gratulerer til Jorunn og Ola Askvig som nylig mottok Oppland avdelings bygningsvernpris 2017 for istandsettingen av den tidligere husmannsplassen Nordre Gudmundstuen i Søndre Land.

Vernepriskomitèen i Oppland avdeling besluttet å tildele Bygningsvernprisen for 2017 til Nordre Gudmundstuen, Vestsidevegen 1580, Søndre Land, ved eierne Jorunn og Ola Askvig.

Formål

Prisens formål er å stimulere til vern og vedlikehold av eldre bygninger og bygningsmiljøer. Prisen deles ut for hus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljø. Vedlikehold av interiør- og eksteriørmessige kvaliteter skal vektlegges.

Begrunnelse

Oppland avdeling av Fortidsminneforeningen ønsker å opprettholde tradisjonen med å dele ut vernepris til enkeltpersoner eller grupper som har gjort en betydningsfull innsats for bygnings- og kulturarven. Med verneprisen ønsker vi å påskjønne eiere, håndverkere eller ildsjeler som har gjort en spesiell innsats for et enkeltobjekt, et definert miljø eller et sammenhengende landskapsområde. Prisen deles ut for vedlikehold og istandsetting av bygninger og bygningsmiljøer hvor opprinnelighet, egenart, aldersverdier og bygningshistorikk blir tatt vare på.

Bakgrunn

«Nordre Gudmundstuen er en tidligere husmannsplass som består av 4 bygninger (utdrag fra rapport 2013):

  • Bolighus, hvor eldste del er fra rundt 1800, ifølge Norske gardsbruk. Dette ble om- og tilbygd i 1964
  • Et lafta stabbur (5x5m) fra rundt 1870-tallet. SEFRAK: 0536_015_147
  • Et lafta uthus (opprinnelig 4x6m) måler nå 4x4m. SEFRAK: 0536_015_148
  • Låven (8x19m) oppført i lafta tømmer (ca. 1850, restaurert 1932). SEFRAK: 0536_015_149

Alle bygningene er vurdert til å være bevaringsverdige, men hadde sterkt behov for istandsetting. Eier gikk derfor inn på rett tidspunkt for å sette i stand bygningene, før det økende forfallet satte inn.

Nordre Gudmundstuen er et komplett tun med bygninger plassert tilpasset til terrenget og omgivelser. En eplehage med eldre, norske fruktarter hører også med. Det er sjeldent at slike komplette tun fra tidligere husmannsplasser finnes, så å si uberørte. Bygningene er av solid kvalitet, både handverksmessig og i valg av materialer.

Eier har, i samarbeid med bygningsvernhandverker Istvan Szabo, satt i stand bygningene uten å endre eller ødelegge bygningenes særpreg. Arbeidet er utført etter gode handverkstradisjoner.

Det er viktig at det tas vare på noen av disse små bygningsmiljøene. De viser landbrukets sammensatte historie, men også vår sosiale historie. Eiers interesserte og positive innstilling kan påvirke andre. Det er derfor håp om at arbeidet og pristildelingen kan virke positivt inn på stedet og stedsutviklingen.

For lokalsamfunnet skaper det trivsel og positiv opplevelse, ved at dette helhetlige landskapet og bygningsmiljøet blir bevart. Det ligger for øvrig innenfor nasjonal satsing at også slike sårbare, mindre bygningsmiljøer skal bevares for ettertiden nettopp som historiedokumentasjon.

Konklusjon

Bygningsvernarbeidet på Nordre Gudmundstuen er nå gjennomført og bygningene framstår i et helhetlig bygningsmiljø, godt synlig langs Fv 245.

Våre kulturminner utgjør en viktig del av vår nasjonale arv og er en ikke-fornybar ressurs, men som kan og bør være en ressurs for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vår bygningsarv er en viktig del av dette. I de seinere år legges det mer vekt på å sikre kulturminnene i sitt opprinnelige miljø og sikre større og helhetlige bygningsmiljøer og landskap.

Oppland avdeling av Fortidsminneforeningen legger stor vekt på det omfattende arbeidet som er lagt ned og vil herved hedre den positive innstillingen og arbeidet som er utført.

Vernepriskomiteen i Oppland avd/FMF

v/Dag Lindbråten

Last ned: Tekst og bilder som PDF