fbpx

Rivevedtaket er basert på en rekke feil og mangler

I klagen ber Fortidsinneforeningen om oppsettende virkning - at rivingen ikke skal begynne for alle klagene er behandlet.

Dette er punktene i Fortidsminneforeningens omfattende klage på rivevedtaket for Y-blokken:

Fortidsminneforeningen ber om at rivevedtaket oppheves, både på grunn av Y-blokkas høye internasjonale verneverdi, og på grunn av kulturminnefaglige og demokratiske mangler i planprosessen, som gir et mangelfullt vurderingsgrunnlag. Riving vil være en internasjonal skandale, som står i grell kontrast til Norges ambisjoner om å ta kulturarv og klimahensyn på alvor. Demontering og gjenbruk av Picassos kunst er en uakseptabel løsning, kunstverkenes verdi er en uløselig og integrert del av arkitekturen..

Vi knytter vår klage til følgende momenter:

• Y-blokka var foreslått fredet i statlig landsverneplan 2010/-11. Riving er i strid med statens eget ansvar for nasjonal kulturarv, jf. kgl.res. 01.09.2006 om statens kulturhistoriske eiendommer.

• Konseptvalgutredningen (KVU, 2013) er et finanspolitisk verktøy, som her er feilaktig brukt til å beslutte et nasjonalt viktig bevaringsspørsmål

• Reguleringsplan S-4946 (2017) er ikke et legitimt grunnlag for å gi rivetillatelse. Statlig plan med konsekvensutredning har vesentlige mangler som må karakteriseres som saksbehandlingsfeil, bl.a. er bevaring av Y-blokka utelatt som alternativ og unntatt fra relevante utredninger. Dette bryter med demokratiske prinsipper og plan- og bygningslovens prosesskrav.

• Klimagassregnskapet levert 03./04.07.2019 gir et feilaktig bilde av miljøbelastningen ved riving/nybygg kontra bevaring/rehabilitering. Å legge dette til grunn for vurdering av rivesøknaden må anses som saksbehandlingsfeil

• Rivingen er i strid med råd fra fagmyndighetene i kommune og stat, noe som strider mot generelle prinsipper for forvaltning etter plan- og bygningsloven.

Vi ber om at rivevedtaket gis utsatt iverksetting inntil klagen er behandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

DSC 7903lite

Last ned: Fortidsminneforeningens klage på rivevedtaket for Y.blokken