fbpx

Istandsetting av Lillingstonheimen på Tysse, Fjaler, Sogn og Fjorane

I 1809 kom Nils Landmark til Tysse i Fjaler som nyutnevnt sorenskriver i Sunnfjord. Han hadde nettopp kjøpt garden av sersjant Trude Nitter, og her satte han opp et stort våningshus satt sammen av noen hus som stod der fra før, og noen som han fikk kjøpt inn fra nærområdet. Så kjøpt av den engelske språkforskeren Claude Lillingston i 1880. Overtatt av Fortidsminneforeningen i 2017.

Kulturminner for allmennheten:
Fortidsminneforeningen Sogn og Fjordane legger opp til et driftskonsept der følgende mål ligger til grunn: «Kulturminneverdiene i eiendommen skal tas vare på, og være tilgjengelig for allmenheten. - Vi vil bruke anlegget til kunnskapsformidling, møteplass, kulturelle formål og lokal mobilisering for bygningsvern. Samt formidling og levendegjøring av Lillingstonheimen sin historie.»

Kompetanseoverføring:
Det arrangeres et kulturvernfaglig nettverks- og inspirasjonsseminar for de tre studentutvalgene i Fortidsminneforeningen i midten av september over en helg. Som faglig tema for arrangementet blir det restaureringsprinsipielle begrep som «autentisitet» og «formidlings-/opplevelsesverdi» diskutert med Lillingstonheimen som case. Det er et samarbeid med Jensbua Kystkultursenter AS om en åpen workshop omkring vindusrestaurering og kurs i vindusrestaurering og kalkmuring/puss. Det blir lagt opp til flere åpne publikumsdager underveis.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2018: 132 000 kr