fbpx

 


Skjerså bru er en steinhvelvingsbro fra 1840-tallet. Opprinnelig var brua del av "Den trondhjemske postvei", mens den i dag ligger ca. 25 m fra riksveien mellom Molde og Kristiansund. 

Prosjektet med istandsetting av Skjærså bru begynte allerede i 2007 med skogrydding, og arbeidene er nå i siste fase. Dette omfatter tørrmuringsarbeider på østre bru-kar, samt legging av nytt toppdekke. Avslutningsvis skal det settes opp informasjonsskilt som forteller om bruas historie og istandsettingen.

Kulturminner for allmennheten: Etter at skogen er fjernet er det godt innsyn til brua fra hovedveien, og det er etablert fotsti ned til brua. Brua vil i framtiden også være aktuell for besøk av skoleklasser og kulturminneinteresserte moldensere.

Kompetanseoverføring: Istandsettingen skal delvis gjennomføres som et kurs i tørrmuring under ledelse av Haakon Aase. Arbeidene med toppdekket, samt utforming av informasjonsskilt, vil gjøres i samarbeid med en skoleklasse fra nærmiljøet og Fortidsminneforeningens medlemmer.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 50 000kr