Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite

Havebyen på Teie, Nøtterøy i Vestfold

Havebyen på Teie, opprinnelig «Nøterø Haveby» da den ble anlagt på 1920-tallet, står overfor en større utbygging. I planene inngår riving av eksisterende bygninger fra ulike epoker på 1900-tallet, endring av gateløp og fortetting, først og fremst ved blokkbebyggelse. Den pågående planprosessen framstår som fragmentarisk og med lite vektlegging av områdets historiske særpreg, noe som...

Sæther-tunet i Orkanger, Sør-Trøndelag

Sæther-tunet i Orkanger ble i 2014 regulert til bevaring. Onsdag 25. januar 2017 sa likevel Orkdal kommunestyre ja til riving og nybygg. Mot Rådmannens anbefaling – og helt i tråd med utbyggers ønsker. Sæther-tunet fra siste halvdel av 1800-tallet er det eneste gjenværende komplette gårdsanlegget i Orkanger sentrum og ligger langs hovedgata i byen, i et område som kalles «indrefileten». Området byr på gode...

Fjellheim, Os i Hordaland

I bygda Os i Hordaland er et 100 år gammelt landemerke i fare for å gå tapt. Kultur- og forsamlingslokalet Fjellheim står og forfaller mens kommunen siden 2008 har prøvd å selge det. En kjøper vil mest sannsynlig få tillatelse til å rive bygningen som ifølge Hordaland fylkeskommune er vurdert til å ha «høg lokal kulturminneverdi». Det nåværende Fjellheim sto ferdig i 1938 etter at det...

Antonbua i Midsund, Møre og Romsdal

«Antonbua» er en sjøbu eller brygge i Midsund i Romsdal. Den ble bygget i 1909 og var utgangspunktet for en vital familiebedrift gjennom det meste av 1900-tallet. De siste årene har planer om riving av dette kulturminnet skapt mye bråk. Bua er midlertidig fredet, men Midsund kommunen eier bua og vil rive. Det finnes mange sjøbuer på Romsdalskysten, men Antonbuas allsidige bruk, størrelse og autensitet gir den særlig stor verneverdi....

Y-blokka i Regjeringskvartalet

Bakgrunn og bevaringsverdi Høyblokka og Y-blokka ble oppført som regjeringsbygninger da det nye Norge tok form etter krigen. De er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og er et av senmodernismens hovedverk i Norge. Anlegget representerer viktig nasjonal historie, og har kunstnerisk verdi av internasjonal betydning. Anlegget var foreslått fredet i juni 2011 som del av Statsbyggs landsverneplan. Viksjø var en pionér innenfor norsk...

Elgeseter gate 30B i Trondheim

Dagens ferdselsåre over Elgeseter ble først etablert for Størenbanen på 1860-tallet. Da jernbanen i 1882 ble flyttet, erstattet Elgeseter gate den daværende hovedferdselsåren i retning sør/nord: Klæbuveien. Fra like etter år 1900 ble en utbygging med 3- og 4-etasjes murleiegårder påbegynt, med utgangspunkt i en rutenettplan og en gatebredde på 18 meter. I 1957 ble en ny reguleringsplan vedtatt som forutsatte fire...

St.Olavs hospital i Trondheim

I 2012 trådte fredningen av det gamle «landbruksasylet i villastil» (1918) på Østmarka i kraft, i dag en avdeling av St.Olavs hospital i Trondheim, Divisjon psykiatrisk helsevern. Dessverre ble sentrale deler av det gamle asylet holdt utenfor fredningen i påvente av en flytting av sikringsavdelingen på Brøset til sykehusområdets østre deler. Etableringen av denne avdelingen (et anlegg for særlig farlige pasienter) ville bety...

Gamle Stathelle i Bamble, Telemark

Bamble kommune er eier av flere verneverdige eiendommer på Gamle Stathelle rundt "Rådhusplassen". Bygningene med betegnelsen, VELLET, BEDEHUSET OG FENGSELET og SKOLEBYGGET har i mange år vært uten kommunalt vedlikehold til tross for den kulturhistoriske miljøverdien. FOGDEGÅRDEN, som også er del av dette bygningsmiljøet, har blitt istandsatt siste året. Fortidsminneforeningen har siden 2011 vært engasjert i bevaring av bygningene...

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

Hele kringkastingsanlegget blir jevnet med jorden hvis ikke lokale vernemyndigheter tar ansvar for bevaring. Antennemasten på bildet er allerede demontert. Vigra kringkastingsstasjon på Giske utenfor Ålesund står i fare for å rives etter at Riksantikvaren våren 2015 har konkludert med at anlegget ikke blir fredet.  Fortidsminneforeningen ved Sunnmøre lokallag skrev desember 2014 en appell til Riksantikvaren, om at anlegget må...

Skippergata 9, Kristiansund

I det siste har det skjedd gode ting i Skippergata 9 i Kristiansund. Kristiansund kommune har endelig engasjert seg i denne tragiske saken. Den 04.02.16 sendte plan og byggesaksavdelingen ut varsel om sikring og istandsetting av bygning til huseier. Her fikk han frist fram til 30.04.16 til å sikre åpninger påført av råte, tak, vindu og mer. Det varsles også om en vurdering av tvangsmulkt på et engangsbeløp på 20,000 og 1000 i...

Dampsaga i Jessheim, Akershus

Kalkulert forfall av utbygger? Ullensaker dampsag og høvleri var en hjørnesteinsbedrift på Jessheim i nesten 100 år. Nå er sagbruket for lengst historie, men da industritomten ble bestemt utviklet til boligområde og næringsvirksomhet, ble det satt som en betingelse at noe av denne historien skulle leve videre. Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS (eid av Rom Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling) inngikk en avtale om at den gamle...

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite