fbpx

3. april 2919 opprettholdt Fylkesmannen bystyrets vedtak om detaljregulering for Jomfruholmen. Fylkesmannens vedtak: "Arendal bystyres vedtak av 1.11.2018 om detaljreguleringsplan for Jomfruholmen opprettholdes under henvisning til begrunnelsen som er gitt. Klagen tas ikke til følge."

Det vil med andre ord si at våningshuset på Jomfruholmen kan rives. Fortidsminneforeningen Aust-Agder var klager i denne saken.

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite