fbpx

21.09.2017 gjorde Giske kommune vedtak om tillatelse til riving av anlegget, med følgende begrunnelse:

"Den kulturhistoriske verdien som Vigra Kringkastar utgjer, er ikkje åleine representert av sjølve bygningsmassen. Kulturminnet som det radiotekniske materielle og utstyret ved Vigra Kringkastar representerer, kan konserverast på museum framfor at sjølve bygningane skal bevarast som i dag. På denne måten vil kulturminnet, som er av nasjonal verdi, kunne bevarast for framtida og tilgjegeleggjerast for allmua på ein betre måte, utan behov for vedlikehald av den aldrande bygningsmassen. Det vert elles vist til saksutgreiinga for ytterlegare grunngjeving."

Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag har påklaget vedtaket. I klagen heter det blant annet:

«Vigra kringkastar har, som kommunen sjølv peikar på, vore viktig både i kommunikasjons-samanheng og i krigshistoria. Det ein skriv i vedtaket om å oppbevare installasjonane ein annan stad, er eit slag i lufta og vitnar om at ein ikkje tek saka seriøst. Det er eit ålment prinsipp blant fagfolk at kulturminna bør takast vare på der dei  ligg – flytjing vil alltid vere ei naudløysing og unnatak for å berge noko pga sterke offentlege behov for bruk av areala på annan måte – t.d. vegbygging.»

«I tillegg til å vere eit viktig krigsminne, er stasjonen nasjonal kulturhistorie i kringkasting. Telenor planla i si tid Vigra kringkastar som museum med nasjonal verdi i kringkastingshistoria. Dei andre 3 liknande anlegga er borte! «Vigra lokal» var eit omgrep i åra etter krigen, med Joachim Rønneberg som kjend og markant radiostemme.» 

«Giske kommune er rik på fortidsminne som blir tekne vare på – Vigra kringkastar blir også fortidsminne med tida! Vi oppmodar Giske kommune til å ombestemme seg og bevare eit viktig historisk monument i kommunen som er med og kompletterer lokalhistoria – og som også kan bli eit unikt museum på nasjonalt nivå.»

 docxFortidsminneforeningen Sunnmøre lokallags klage på vedtaket 15.10.2017