fbpx

Tromsdalen brannstasjon, Tromsø

Tromsø kommune har vedtatt å rive Tromsdalen brannstasjon fra 1961, uten at det foreligger planer for ny bruk av tomten. Tromsdalen brannstasjon er oppført i miljøriktige og slitesterke naturmaterialer som betong, teglstein, skifer, glass og kobberbeslag. Bygningen er representant for etterkrigstidas modernisme i norsk arkitektur, og i Tromsø et enestående godt eksempel på dette. For Tromsdalen bydel er det tap av både identitet og bruksmuligheter om bygningen blir revet.

Studier av energiforbruk og miljøregnskap favoriserer i svært høy grad rehabilitering av bygninger fremfor riving. Fortidsminneforeningen reagerer på vedtakets kortsiktighet – og fraværet av gode argumenter for riving. Vi fører derfor brannstasjonen inn på Rødlista - hus i fare!

Alle argumentene mot riving oppsummert - last ned pdf her

Rapport med snevre rammer

Bygningen huset Troms Kraft inntil brannvesenet i Tromsdalen flyttet inn i 1981 etter noen bygningsmessige tilpasninger. Da den nye brannstasjonen i Stakkevollvegen ble tatt i bruk i 2010, ble stasjonen i Tromsdalen nedlagt. Brannstasjonen fungerer i dag som støy- og støvskjerm mellom E8 og parken. Dette er av vesentlig betydning for opplevelsen av parken. Ettersom parkdraget er regulert til hensynssone kulturmiljø vil det ikke tillates å etablere et støygjerde dersom brannstasjonen rives.

I 2012 fikk kommunen utarbeidet en teknisk tilstandsrapport. I innledningen står definert følgende formål for oppdraget: «Gi et klart bilde på hvorvidt brannstasjonen i Tromsdalen skal rives, eller om den kan innlemmes og tilknyttes det nye helse- og omsorgssenteret (Otium) som skal ombygges.»

I realiteten ble brannstasjonens skjebne beseglet allerede her. Otium var eneste målgruppe for eventuell videre bruk! Ingen andre brukergrupper ble vurdert som aktuelle, selv om disse skulle ha behov for leieareal som ikke krever sykehjem-standard. Dette gjelder blant annet «Tromsø brannhistoriske samling» som er lagret i bygningen i dag, og ungdomshuset Kulta som er nærmeste nabo. Resultatet ble som man måtte forvente. Tilstandsrapporten ble lagt til grunn for et rivingsvedtak i byrådsperioden 2011 – 2015. Nå står maskinene klare. Bygningen skal etter planen bort i løpet av 2018.

Dagens krav kan fravikes

Da bygningen sto ferdig i 1961, var kravene til bærekonstruksjon og betongfasthet lavere enn dagens krav. Dersom bygninger som ikke oppfyller dagens forskrifter mht. bæreevne skal rives, vil et slikt prinsipp få konsekvenser for utallige bygninger i hele landet. Det er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Tromsø kommune har anledning til å følge Plan- og bygningsloven § 31–2 som handler om krav til eksisterende byggverk. Her står: «Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader.»

Dagens byggekostnader er store, brannstasjonens hovedbygning på 730 m² vil som nybygg vil koste flere titalls millioner kroner. Istandsetting og rehabilitering til en tilpasset ny bruk vil være det eneste riktige både økonomisk og miljømessig – fremfor å bruke 1,5 millioner kroner på riving.

Unik brannhistorie 2Lokallagets visjoner for bygningen

Tromsø og omegn lokallag ser for seg en forsiktig rehabilitering til langt lavere kostnad. I et innlegg i iTromsø skriver sivilarkitekt og styremedlem Fredrik Prøsch: «Del av rehabiliteringen kan skje som lære-arena for elever ved byggfaglig linje VG. Tromsø brannhistoriske samling, pensjonerte brannmenn, Gutta på skauen, bydelsrådet i Tromsdalen og andre frivillige deltar ganske sikkert i dugnadsarbeid. For beboere i Tromsdalen er ressursen og potensialet for videre bruk like verdifullt som selve vernet av bygningen. Et revidert konsept med ny bruk og forsiktig oppgradering må fremlegges for politikerne. Tanker om dette er at hovedbygningens 1. etasje kan benyttes som lokale for den enestående samlingen av brann-, varslings- og slukningsutstyr fra helt tilbake til slutten på 1800-tallet. Kulta og Otium er nærmeste naboer til bygningen med direkte tilgjengelighet via parkområdet. Kulta trenger verksted og lager for kulissearbeider, møterom, etc. Tromsdalens ungdom og eldre trenger møtested i lavpris-sjiktet som tåler aktiv bruk. Bygningen med parkanlegget kan med sin sentrale plassering og gode tilgjengelighet bli Tromsdalens nye treffsted med servering og aktiviteter også for turiststrømmen til Ishavskatedralen. Park og bygning kan være møteplass for regionale kunstnere med skiftende utstillinger.»

Last ned: Tilstandsrapport

Last ned: Kulturminner i Nedre Tromsdalen

Utvikling i saken

Tromsdalen brannstasjon er revet

tirsdag, 14 mai 2019 Tromsdalen brannstasjon, Tromsø

Bygget ble satt opp i 1961, og fra 1981 til 2010 var det i bruk av brannvesenet. Onsdag startet rivingen av bygget.

– Jeg vil nesten si at Tromsø mister noe nå, sier Fredrik Prøsch, sivilarkitekt og nyvalgt leder av Fortidsminneforeningen Tromsø til iTromsø.

Prøsch og Fortidsminneforeningen har i lang tid vært engasjert i kampen om å bevare bygget, sammen med...