fbpx

Regjeringen har uttalt at Oslo kommune er en viktig samarbeidspartner ved planlegging av nytt regjeringskvartal. Når bystyret onsdag 26. oktober skal ta stilling til reguleringsforslaget, har det dermed en unik mulighet til å bringe prosessen inn på et bedre spor, der riving av Y-blokka ikke lenger skal være et premiss for det videre arbeidet.

Det er en rekke gode argumenter for bevaring av Y-blokka; miljø- og byutviklingsmessig, kulturminnefaglig, arkitektonisk og kunstnerisk. I tillegg er bygget for alltid forankret i vår nasjonale historie etter terroranslaget 22. juli 2011.

Fortidsminneforeningen mener at følgende argumenter taler for å si nei til riving av Y-blokka som premiss og å åpne for planer som omfatter bevaring av dette viktige kulturminnet fra vår nære fortid: 

1. Internasjonal verneverdi

Y-blokkas verneverdi er solid begrunnet, også internasjonalt:

* foreslått fredet som del av landsverneplanen for FAD i juni 2011, jf. kgl.res. 01.09.2006

* Europa Nostra, nominert til «The 7 Most Endangered 2016», utvalgt av en internasjonal fagkomité til kortlisten over de 14 mest truete kulturminnene i Europa

* ICOMOS International Heritage Alert 28. september 2016, jf. forslag juni 2015

* The 20th Century Society – Y-blokka er månedens kulturminne i mai 2016

2. Mangelfull konsekvensutredning – klimabløff og oppkappet kunst

I KU redegjøres for klimagevinst ved redusert energibruk i driftsfasen, ved transport i en samlet lokalisering av regjeringsfunksjonene, og ved bruk av klimaeffektive materialer, målt mot dagens situasjon. Anleggsfasen og rivebelastningen er ikke inkludert. Dette er ikke et klimaregnskap i et livsløpsperspektiv, som forutsatt i planprogrammet – det er grønnvasking uten klimagevinst. Riksantikvaren/Rambøll redegjorde i 2013 for hvordan betongkonstruksjonen kan oppgraderes til passivhusstandard. Bevaring av Y-blokkas 21 905 m2 er opplagt mer bærekraftig enn å erstatte bygningen med en ny A-blokk på ca. 12 000 m2.

I KU er det «foreløpig ikke vurdert hvorvidt og hvordan» Picassos to kunstverk «lar seg demontere, flytte og konserveres». Trolig vil flytting av «Fiskerne» på over 100 m2 og ca. 100 tonn innebære at den sages i deler, som påpekt av Rambøll i 2013. Dette er uakseptabelt. Picassos internasjonalt viktige verk må bevares som en integrert del av arkitekturen – på Y-blokka.

3. Demokrati og politisk overtramp

Regjeringen bestemte seg for riving av Y-blokka alt for tidlig i prosessen og i strid med råd fra de etablerte fagmiljøene (kommunale etater, Riksantikvaren, KLD, Fortidsminneforeningen m.fl.). Saken unntas demokratisk behandling gjennom planprosess og arkitektkonkurranse. Dette er ikke uttrykk for mer demokrati. En åpenbart god mulighet er ikke tilstrekkelig undersøkt.

4. Tvilsomme argumenter for riving

Regjeringens argumenter for riving har variert, fra merkostnader til byrom, klimabelastning, sikkerhet mv. Argumentene holder ikke, de synes vikarierende for et politisk ønske om riving. I planforslaget hevdes at Y-blokka må rives for å bygge en forsterket kulvert over Ring 1. Kulvert og bevaring kan åpenbart kombineres, likeså utvikling av gode, grønne byrom innenfor Y-blokkas krumme armer, men ingen gis nå anledning til å prosjektere en løsning med bevaring.

5. Ansvarlig snuoperasjon

Riving og nybygg gir mindre areal, større klimabelastning, dårligere byrom og tap av et uerstattelig og betydningsfullt kulturminne. Vi mister Picasso’en som en attraksjon i bybildet. Kommunen bør lytte til fagetatene – forutsette bevaring av Y-blokka og få regjeringen til å snu. Riving vil være en internasjonal skandale, som setter Norge i vanry som kulturnasjon.