fbpx
Saker til rødlista

Velkommen til rødlista.

Dampsaga i Jessheim, Akershus

Kalkulert forfall av utbygger? Ullensaker dampsag og høvleri var en hjørnesteinsbedrift på Jessheim i nesten 100 år. Nå er sagbruket for lengst historie, men da industritomten ble bestemt utviklet til boligområde og næringsvirksomhet, ble det satt som en betingelse at noe av denne historien skulle leve videre. Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS (eid av Rom Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling) inngikk en avtale om at den gamle administrasjonsbygningen skulle bevares som en...

Skippergata 9, Kristiansund

I det siste har det skjedd gode ting i Skippergata 9 i Kristiansund. Kristiansund kommune har endelig engasjert seg i denne tragiske saken. Den 04.02.16 sendte plan og byggesaksavdelingen ut varsel om sikring og istandsetting av bygning til huseier. Her fikk han frist fram til 30.04.16 til å sikre åpninger påført av råte, tak, vindu og mer. Det varsles også om en vurdering av tvangsmulkt på et engangsbeløp på 20,000 og 1000 i dagbøter. Nå har huseier startet sikring av...

Rødskolen i Melbu, Nordland

Kommunestyret i Hadsel har vedtatt at den verdifulle og tidstypiske Rødskolen i Melbu skal rives. Riving er planlagt å finne sted i 2016. Fortidsminneforeningen mener bygningen representerer viktige regionale kulturminneverdier, og setter derfor skolen på sin rødliste over truede kulturminner. Antikvarisk utvalg i Nordland avdeling har skrevet en uttalelse i sakens anledning, som er sendt til kommunen, fylkeskommunen og Riksantikvaren: RØDSKOLEN, MELBU,...

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

Hele kringkastingsanlegget blir jevnet med jorden hvis ikke lokale vernemyndigheter tar ansvar for bevaring. Antennemasten på bildet er allerede demontert. Vigra kringkastingsstasjon på Giske utenfor Ålesund står i fare for å rives etter at Riksantikvaren våren 2015 har konkludert med at anlegget ikke blir fredet.  Fortidsminneforeningen ved Sunnmøre lokallag skrev desember 2014 en appell til Riksantikvaren, om at anlegget må...

Gamle Stathelle i Bamble, Telemark

Bamble kommune er eier av flere verneverdige eiendommer på Gamle Stathelle rundt "Rådhusplassen". Bygningene med betegnelsen, VELLET, BEDEHUSET OG FENGSELET og SKOLEBYGGET har i mange år vært uten kommunalt vedlikehold til tross for den kulturhistoriske miljøverdien. FOGDEGÅRDEN, som også er del av dette bygningsmiljøet, har blitt istandsatt siste året. Fortidsminneforeningen har siden 2011 vært engasjert i bevaring av bygningene sammen med lokalbefolkningen på Stathelle. Igjen...

St.Olavs hospital i Trondheim

I 2012 trådte fredningen av det gamle «landbruksasylet i villastil» (1918) på Østmarka i kraft, i dag en avdeling av St.Olavs hospital i Trondheim, Divisjon psykiatrisk helsevern. Dessverre ble sentrale deler av det gamle asylet holdt utenfor fredningen i påvente av en flytting av sikringsavdelingen på Brøset til sykehusområdets østre deler. Etableringen av denne avdelingen (et anlegg for særlig farlige pasienter) ville bety riving av en de seks sentrale og opprinnelige...

Kjøpmannsgata 36 i Trondheim

Den planlagte rivingen av Kjøpmannsgata 36 er i dag et av de mest dramatiske tiltakene i et kulturhistorisk miljø i Trondheim på lange tider, og berører sentrale sider ved Cicignons byplan. Dette anlegget er i dag den siste gjenværende klassiske kjøpmannsgården i gata i den forstand at den fortsatt har bakgårdsbygningene i behold, og er tilknyttet en eldre brygge ved elva. Kulturvernmyndighetene har på tross av dette akseptert riving av bakgårdsbygningene utifra tanken at den...

Elgeseter gate 30B i Trondheim

Dagens ferdselsåre over Elgeseter ble først etablert for Størenbanen på 1860-tallet. Da jernbanen i 1882 ble flyttet, erstattet Elgeseter gate den daværende hovedferdselsåren i retning sør/nord: Klæbuveien. Fra like etter år 1900 ble en utbygging med 3- og 4-etasjes murleiegårder påbegynt, med utgangspunkt i en rutenettplan og en gatebredde på 18 meter. I 1957 ble en ny reguleringsplan vedtatt som forutsatte fire...

Y-blokka i Regjeringskvartalet

Bakgrunn og bevaringsverdi Høyblokka og Y-blokka ble oppført som regjeringsbygninger da det nye Norge tok form etter krigen. De er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og er et av senmodernismens hovedverk i Norge. Anlegget representerer viktig nasjonal historie, og har kunstnerisk verdi av internasjonal betydning. Anlegget var foreslått fredet i juni 2011 som del av Statsbyggs landsverneplan. Viksjø var en pionér innenfor norsk modernisme. Han tok patent på naturbetong i...

Antonbua i Midsund, Møre og Romsdal

«Antonbua» er en sjøbu eller brygge i Midsund i Romsdal. Den ble bygget i 1909 og var utgangspunktet for en vital familiebedrift gjennom det meste av 1900-tallet. De siste årene har planer om riving av dette kulturminnet skapt mye bråk. Bua er midlertidig fredet, men Midsund kommunen eier bua og vil rive. Det finnes mange sjøbuer på Romsdalskysten, men Antonbuas allsidige bruk, størrelse og autensitet gir den særlig stor verneverdi....

Fjellheim, Os i Hordaland

I bygda Os i Hordaland er et 100 år gammelt landemerke i fare for å gå tapt. Kultur- og forsamlingslokalet Fjellheim står og forfaller mens kommunen siden 2008 har prøvd å selge det. En kjøper vil mest sannsynlig få tillatelse til å rive bygningen som ifølge Hordaland fylkeskommune er vurdert til å ha «høg lokal kulturminneverdi». Det nåværende Fjellheim sto ferdig i 1938 etter at det...

Sæther-tunet i Orkanger, Sør-Trøndelag

Sæther-tunet i Orkanger ble i 2014 regulert til bevaring. Onsdag 25. januar 2017 sa likevel Orkdal kommunestyre ja til riving og nybygg. Mot Rådmannens anbefaling – og helt i tråd med utbyggers ønsker. Sæther-tunet fra siste halvdel av 1800-tallet er det eneste gjenværende komplette gårdsanlegget i Orkanger sentrum og ligger langs hovedgata i byen, i et område som kalles «indrefileten». Området byr på gode muligheter til en spennende utvikling av Orkanger som et kommunesentrum...

Havebyen på Teie, Nøtterøy i Vestfold

Havebyen på Teie, opprinnelig «Nøterø Haveby» da den ble anlagt på 1920-tallet, står overfor en større utbygging. I planene inngår riving av eksisterende bygninger fra ulike epoker på 1900-tallet, endring av gateløp og fortetting, først og fremst ved blokkbebyggelse. Den pågående planprosessen framstår som fragmentarisk og med lite vektlegging av områdets historiske særpreg, noe som tyder på at havebyen som kulturminne vil svekkes kraftig eller forsvinne helt. For første...

«Sorgenfri», Trondheimsveien 132, Oslo

Omgitt av moderne leiligheter rett nord for Carl Berners plass i Oslo ligger en falmet perle: Sorgenfri. Navnet på den verneverdige bygningen fra 1860 reflekterer slett ikke dagens virkelighet. Her er forfallet et sørgelig faktum. Det som kunne vært en idyllisk oase midt i et velholdt bomiljø er i stedet en slum – i kommunal regi. Huset er fra 1860 og var opprinnelig et løkkeanlegg: Løkken Sorgenfri er nevnt rundt år 1800. Huset er på Byantikvarens gule liste og ble...

Ruseløkka skole, Oslo

Ruseløkka skole i Løkkeveien 15 i Vika i Oslo sto ferdig i 1871, tegnet av den kjente arkitekten Henrik Thrap-Meyer (som også var hovedarktiekt for Victoria terrasse).  Dagens monumentale bygning hadde opprinnelig kun to etasjer, men fikk en tredje etasje i 1891 og en fjerde i 1938. Under andre verdenskrig brukte tyskerne skolen som «Kaserne Ostpreussen», noe som gikk hardt utover interiører. Bystyret vedtok i 2016 å rive skolen for å bygge ny. Siden har ildsjeler kjempet...
[12  >>