fbpx

Munkeby klosterruin ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Klosteret tilhørte cistercienserordenen (ett av fire i Norge), og ble opprettet før 1180.

Trolig kom det utenlandske munker, sannsynligvis engelske, for å opprette klosteret som ble liggende på en slette ved Levangerelva, omgitt av lave åser. Klosteret ble av ukjente årsaker trolig nedlagt allerede i 1207, samtidig med opprettelsen av et nytt cistercienserkloster på Tautra. Et forsøk på å reetablere klosteret i 1470-årene har neppe lykkes.

Ingenting er i dag synlig av selve klosterbygningen, men det er registrert spor av et tresidig bygningsanlegg sør for kirken, som sammen med denne danner en tradisjonell klosterfirkant. Klosterbygningene må ha vært i tre. I tillegg til de mest sentrale klosterbygningene har det sannsynligvis også vært andre hus i tilknytning til anlegget, som verksteder, fjøs og låver. Det ble tidlig på 1800-tallet også funnet rester etter en mulig fiskedam, som i tilfelle kan ha forsynt klosterfolket med fisk.

Cistercienserne ønsket å vende tilbake til den opprinnelige formen for klosterliv med enkel livsførsel, og der munkene skulle drive med kroppsarbeid. Klostrene ble gjerne grunnlagt på øde steder, og munkene skulle selv dyrke ny jord. Forholdene lå godt til rette for jordbruk ved Munkeby. Rammeverket rundt livet i klostrene var ellers tidebønner i form av gregoriansk sang; åtte ganger i døgnet samlet klosterfolket seg derfor til bønn i klosterkirken, og i tillegg samlet munkene seg også i kirken når det ble feiret messe.

Vi vet ikke sikkert når klosterbygningene gikk til grunne, men brannlag i området tyder på at Munkeby kloster en eller annen gang har blitt flammenes rov. L. D. Klüver foretok i 1813 en oppmåling av anlegget, men det var først i 1906 og seinere i 1909-1910 at arkitekt N. Ryjord foretok en framgraving og oppmåling av selve kirkeruinen. Dårlige murpartier ble utbedret, og også på 1930-tallet ble det utført vedlikeholdsarbeider i ruinen. Det er ikke foretatt arkeologiske utgravninger som kan kaste nærmere lys over hele klosteranleggets historie.

I dag finner vi bare synlige bygningsrester etter selve klosterkirken. Ruinen viser en kirke i typisk cistercienserfasong, med rektangulært skip og kor i samme bredde og kapeller på hver side av koret. Innvendige mål er ca. 30 x 7 meter mens kapellarmene er ca. 23 meter brede. Foruten vestportal har kirken innganger både på nord- og sørsiden. Murene i klosterkirken er for det meste bevart i 1-2 meters høyde, med unntak av partier helt i øst og vest som begge er vesentlig høyere. Kirken var i bruk som sognekirke fram til 1589, og var trolig viet til en relativt lite kjent helgen, Sta. Brettiva.

Munkeby ble foreningens eiendom i 1967, men allerede i 1848 fikk Fortidsminneforeningen et tilbud om å kjøpe eiendommen. Dette ble avslått fordi man på dette tidspunktet ikke var klar over at det dreide seg om en klosterruin, men mente det kun var rester etter "en simpel Annexkirke". Det var først etter at professor Alexander Bugge i 1906 hadde vært i Vatikanarkivet og funnet et dokument fra 1475 som stadfester at klosteret har eksistert at Munkeby ble akseptert som gammel klostergrunn.

Klosterruinene på Munkeby ligger også i dag avsides og fredelig til i et dalsøkk utenfor Levanger.

Utleie
Ruinen er tilgjengelig for utleie, enten det er til bryllup eller en liten konsert. Vi kan også tilrettelegge for omvisning eller foredrag på eiendommen.
Ta kontakt med Den trønderske avdeling, dentronderske@fortidsminneforeningen.no eller daglig leder, tlf. +47 992 59 072

Litteratur:
Ekroll, Øystein 2003: Munkeby-Tautra. Cisterciencernes klosterruiner i Trøndelag. Utgitt av Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. Trondheim.
Hommedal, Alf Tore 1994: "Munkeby kloster", i: En reise gjennom norsk byggekunst. Utgitt av Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen. Oslo.
Lidén, Hans-Emil 1969: "Munkeby kloster ved Levanger", i: Fortidsminneforeningens årbok 1969. Oslo.

 

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie

Sesong

Åpent hele året. For bestilling av omvisning kontakt Harald Granaune, tlf 74 01 31 65

Telefon

74 01 31 65

Adresse

Munkeberget, 7600 Levanger